2014 08-26 Dave's OTH podium shower - thinkMTB Club